خانم دکتر شهره خاتمی 

مدیر حوزه پژوهش

 

تلفن تماس: 64112561-021

 

خانم فرحناز محمدپور

مسئول دفتر حوزه پژوهشی

کارشناس کمیته اخلاق 

 مسئول صدور  گواهی ها

 

 آقای حسن اسدی

مدیر سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی(پژوهان)   

کارشناس آمار و اطلاعات

 کارشناس علم سنجی

کارشناس گواهی همکار طرح

کارشناس آموزش مداوم

کارشناس پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور (ترجمان دانش

 

 

 خانم مریم ایازی

رئیس امور مالی معاونت تحقیقات، فناوری و آموزش

 خانم پروین سرداری

کارشناس شورای پژوهشی

کارشناس ارزشیابی اعضای هیات علمی

کارشناس ارزشیابی انتستیتو پاستور ایران

 

 

خانم مهشید صفاری

 کارشناس سامانه پژوهان

کارشناس پاداش مقالات

کارشناس گرنت های تحقیقاتی

 

 
خانم فاطمه سیاس
کارشناس مالی
 
مسئول قرارداد طرح ها

 

خانم مریم کرباسیان

کارشناس فرادکترا

کارشناس کارگاه های آموزشی و تایید گزارش آنها

کارشناس پایش برنامه علمیاتی پژوهش

 

خانم فرشته موسایی

کارشناس شورای انتشارات

  کارشناس شرکت در کنگره های خارج از کشور اعضای هیات علمی

 کارشناس ارزیابی طرح های مصوب( گزارشات پیشرفت، نهایی، تمدید و توقف طرح)

 

آقای رحیم  نوری سادات

نیروی خدماتی