شرح وظایف اعضای شورای پژوهشی

 

1)      پیشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی انستیتو
 
2)     بررسی، تأیید و تصویب نهایی طرح های پژوهشی انستیتو
 
3)    ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی به هیأت رئیسه انستیتو از جمله :
 
1-3) بهبود شرایط و رفع موانع پژوهشی در انستیتو
2-3) مشارکت با بخشهای دولتی و خصوصی در اجرای طرح های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز پژوهشی داخل و خارج انستیتو
3-3) بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به مراکز مختلف علمی و صنعتی برای برآوردن نیازهای بهداشتی کشور و منطقه و چگونگی همکاری انستیتو آن سازمان ها و مراکز صنعتی
4-3) پیشنهادهای علمی جهت توسعه همکاری با شبکه پاستورهای جهان در جهت ارتقاء سطح کیفی پژوهش در انستیتو
 
4)    تهیه، تدوین و پیشنهاد طرح های تربیت پژوهشگر از طریق بکارگیری و همکاری دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی و فرصتهای فرا دکترا در طرح های پژوهشی
5)    تهیه و تدوین آئین نامه های مختلف پژوهشی
 
6)     پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت تشویق اعضای هیأت علمی برای تهیه مقالات علمی و تألیف کتاب منتج از تحقیقات
 
7)    تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی استفاده از نتایج تحقیقات محققین انستیتو برای پیشبرد علوم پزشکی و بهداشتی کشور و ارتقاء سلامت در جامعه و چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقاء کیفیت آموزشی.
 
8)    تأیید و برنامه ریزی برای فرصتهای مطالعاتی اعضاء هیأت علمی
 
9)     بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که هیأت رئیسه دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می دهد.
 
10) بررسی و تصویب برگزاری همایشها و کنگره های علمی پیشنهادی توسط شوراهای علمی گروه های انستیتو
 
 11)  ارزشیابی طرح های خاتمه یافته در انستیتو و ارائه پیشنهاد جهت تشویق مادی و معنوی آنها
 
12) همکاری در تدوین سیاست های پژوهشی علوم پزشکی و بهداشتی در کشور