تماس با ما

:مدیر حوزه پژوهشی

 

سرکار خانم دکتر شهره خاتمی و عضو هیأت علمی انستیتو پاستور ایران

 

 

 64112561:تلفن تماس 

 

فاکس:64112830  

  

   

اطلاعات تماس همکاران:
 

64112830  خانم محمد پور:داخلی 2561   خط مستقیم:64112561 و 

 خانم کرباسیان:داخلی2560    خط مستقیم:64112560

خانم ایازی :داخلی2562      خط مستقیم:64112562 

خانم سرداری و موسایی: داخلی 2563   خط مستقیم:64112563

 آقای اسدی: داخلی2564       

 خانم صفاری:   داخلی 2566   خط مستقیم:64112566

 

خانم سیاس:  داخلی2567   خط مستقیم:64112567