رئیس کمیته: دکتر بوذری

دبیر کمیته: خانم دکتر خاتمی

خانم دکتر محمدی 

خانم دکتر بوالحسنی

دکتر پورشفیع

دکتر خلج

دکتر رمضانی

دکتر کریمی پور

دکتر سرداری

دکتر  بهرامی

دکتر  اصلانی