اعضای شورای پژوهش 

رئیس کمیته: دکتر بوذری

دبیر کمیته:  خانم دکتر خاتمی

دکتر آقاصادقی

دکتر آزادمنش

دکتر شکرگزار

خانم دکتر خاتمی

خانم دکتر رافتی

دکتر زینلی

دکتر مصطفوی

خانم دکتر درود

دکتر نداف

دکتر کریمی پور

خانم دکتر رمضانی

خانم دکتر سلیمی

خانم دکتر شاهچراغی