هدف از برگزاری این دوره حفظ و حمایت از پژوهشگران مستعد و جوان در راستای ارتقاء سطح تحقیقات پایه و کاربردی در انستیتو پاستور ایران می باشد.

دوره پسا دکترای پژوهشی دوره ای است که برای تربیت پژوهشگران حرفه ای در مراکز تحقیقاتی اجرا می شود و پس از گذراندن دوران پسا دکترا گواهی مربوط صادر خواهد شد.

کارشناس مربوطه:خانم موسایی

داخلی:2563