جناب آقای دکتر احسان مصطفوی :مدیر حوزه پژوهش

آقای غلامحسین عبدالهی:رییس امور مالی معاونت تحقیقات، فناوری و آموزش 

آقای حسن اسدی:مدیر سامانه اطلاعات پژوهشی(پژوهان)، کارشناس آمار و اطلاعات

خانم شیوا خادمی: کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی، کارشناس کمیته اخلاق در مطالعات کار با حیوانات آزمایشگاهی، کارشناس سامانه پژوهان، کارشناس عقد قراردادهای پژوهشی

خانم الناز دمرچلی: مسئول دفتر حوزه پژوهشی،رابط ارزشیابی کارمندان حوزه پژوهشی، کارشناس سامانه های اداری کارمندان حوزه پژوهشی

خانم پروین سرداری: کارشناس شورای پژوهشی، کارشناس ارزشیابی انستیتوپاستور ایران، کارشناس صدور گواهی همکار طرح

خانم مهشید صفاری: کارشناس سامانه پژوهان، کارشناس پاداش مقالات، کارشناس گرنت های تحقیقاتی

خانم فرشته موسایی:کارشناس شورای انتشارات، کارشناس شرکت در کنگره های اعضای هیات علمی، کارشناس ارزیابی طرح های مصوب، کارشناس کمیته فرادکترا

آقای رحیم نوری:نیروی خدماتی