فعالیت های حوزه پژوهشی

حوزه پژوهش انستیتو پاستور ایران در سال 1373 با مدیریت خانم دکتر مهدخت پورمنصور تأسیس گردید.مأموریت اولیه این حوزه، ایجاد چهار چوب و قوانین مناسب برای تصویب و نظارت بر طرح های پژوهشی، بوده است.

حوزه پژوهشی در حال حاضر علاوه بر مدیریت طرح‌های پژوهشی،  ارزشیابی اعضای هیات علمی، مدیریت انتشارات، تسهیل شرکت اعضای هیات علمی در کنگره‌های داخلی و خارجی، جذب محققین فرا دکترا و سایر امور علمی مربوط به اعضای هیأت‌علمی انستیتو را مدیریت و پی گیری می‌نماید.در حال حاضر مدیریت این حوزه بر عهده خانم دکتر شهره خاتمی است.

شوراها و کمیته هایی که حوزه پژوهشی به عنوان هماهنگ کننده، برگزار کننده، پی گیری کننده و ابلاغ کننده مصوبات آنها می باشد به شرح ذیل است:

    شوراها: ‌

شورای پژوهشی: 

      اهم فعالیت های شورای پژوهشی:

1-   پیشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی

2-   بررسی، تأیید و تصویب نهایی طرح های پژوهشی

3-   ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی به هیأت رئیسه

4-  تهیه و تدوین آئین نامه های مختلف

5-   پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت تشویق اعضای هیأت علمی برای تهیه مقالات علمی و

 تألیف کتاب منتج از تحقیقات

6-   تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی استفاده از نتایج تحقیقات انستیتو برای پیشبرد پژوهش و بهداشت کشور و ارتقاء سلامت در جامعه و استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقاء کیفیت آموزشی.

7-    بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که هیأت رئیسه دانشگاه یا معاون تحقیقات و فناوری به شورا ارجاع می دهد.

8-    بررسی و تصویب برگزاری همایش ها و کارگاه های علمی پیشنهادی توسط گروه های تحقیقاتی انستیتو.

9-  ارزشیابی طرح های خاتمه یافته در انستیتو.

شورای انتشارات:

انتشارات عبارت از کلیه آثاری است که از طرف شورا جهت نشر، تایید گردیده و در صورت احراز شرایط، توسط انستیتو منتشر می شود و یا روی جلد آن نشانه انستیتو پاستور ایران چاپ می گردد.شورای انتشارات انستیتو پاستور ایران تنها مرجع رسیدگی، تائید و انتشار کتاب های علمی و تخصصی در راستای اهداف انستیتو و در چارچوب مقررات تعیین‏ شده در آئین ‏نامه می باشد. وظایف اساسی شورای انتشارات عبارت از تایید (امتیازدهی)، چاپ و نشر تألیف و ترجمه کتاب های علمی و تخصصی در راستای اهداف انستیتو می‏باشد.

کمیته ها:

کمیته اخلاق:

کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

کمیته اخلاق در مطالعات حیوانی

کلیه طرح‏ها و پایان نامه ها که دارای سوژه‏ های انسانی و یا حیوانی می‏باشد بایستی از حیث ملاحظات و مقررات شرعی، حقوقی و اخلاقی از قبیل ... رضایت آزمودنی، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق، رعایت رازداری و رعایت حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطلاعات،حفظ ارزش های اسلامی در انتخاب موضوع، روند انجام تحقیق وهمچنین موارد تخلفات پژوهشی و بررسی پرونده تخلفات اخلاقی  ... در کمیته اخلاق پزشکی مورد بررسی قرار گیرد.

کمیته ارزشیابی اعضاء هیئت علمی:

ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی از اصول بدیهی و پذیرفته ‌شده در بین کلیه کشورهای جهان می‌باشد. در این راستا تعیین ملاک‌های صحیح و دقیق برای ارزشیابی فعالیت‌های  پژوهشی، آموزشی و خدمات علمی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. برای نهادینه شدن این مهم، مهمترین مواردی که در آئین ‌نامه اجرایی ارزشیابی اعضاء هیأت علمی انستیتو پاستور ایران در نظرگرفته شده است به شرح ذیل می باشد:

1-     فعالیت‌های پژوهشی

2-     فعالیت‌های تخصصی

3-     فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی (پژوهشی- آموزشی و تولیدی)

فعالیت سالانه اعضای هیات علمی به طور سالیانه توسط کمیته ارزشیابی اعضاء هیئت علمی مورد ارزیابی قرار می گیرد.                                      

     

کمیته جشنواره روز پژوهش:

جشنواره پژوهش انستیتو پاستور ایران به منظور تجلیل از مقام پژوهشگران انستیتو و گسترش  روحیه پژوهش و نوآوری برگزار می شود. اهداف جشنواره، ایجاد انگیزه و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش، ایجاد بستر مناسب برای تعامل پژوهشی درون بخشی و برون بخشی، اطلاع رسانی و ارائه توانمندی های پژوهشی انستیتو به منظور ارتباط بیشتر با خارج از انستیتو در سطح ملی و بین المللی و درک و شناخت بهتر از توانمندی های پژوهشگران در راستای برنامه ریزی استراتژیک پژوهش در انستیتو پاستور می باشد.