مدیران اسبق پژوهش (از ابتدا تا به امروز)

خانم دکتر مهدخت پور منصور   آقای دکتر محمد عزیزی  

سال 1373

دکترای تخصصی  میکروبیولوژی

 

   
 
سال 1380 و  1384
 
  دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی
 
   
خانم دکتر سهیلا اژدری   آقای سید بهمن مومن  

 سال 1382

دکترای تخصصی ایمنی شناسی

 

   

 

سال 1383 
دکترای تخصصی بیوشیمی
   
 آقای دکتر اسکندر امیدی نیا    آقای دکتر مرتضی کریمی پور  
 
سال 1385
دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی
 
 
   

 

سال 1390

 دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

 

   
 آقای دکتر محمدرضا آقاصادقی    آقای دکتر احسان مصطفوی  

 سال 1392

دکترای تخصصی فرآورده های بیولوژیک

   

  سال 1392   

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

 

 

   
خانم دکتر شهره خاتمی   آقای دکتر محمد عزیزی    

سال 1398 تا کنون

دکترای تخصصی

بیوشیمی

   

سال 1397

دکترای تخصصی

بیوتکنولوژی پزشکی