فرم رضایت آگاهانه (دانلود)

چک لیست ملاحظات اخلاقی کار با انسان (دانلود)

چک لیست ملاحظات اخلاقی کار با حیوان(دانلود)

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های آسیب پذیر در جمهوری اسلامی(دانلود)