فرآیندکلی خدمات پژوهشی(دانلود)

فرآیند تصویب طرح پژوهشی(دانلود)

فرآیند صدور کد اخلاق طرح های آزمایشگاهی و انسانی(دانلود)

فرآیند صدور کد اخلاق طرح های حیوانی(دانلود)

فرآیند گزارش پیشرفت طرح(دانلود)

فرآیند گزارش نهایی طرح(دانلود)

فرآیند تمدید مدت زمان طرح(دانلود)

فرآیند توقف طرح(دانلود)

فرآیند پذیرش محقق فرادکترا(دانلود)

فرآیند بررسی کتاب در شورای انتشارات(دانلود)