امروزه مدیریت صحیح جوامع، مستلزم توجه ویژه به مستندات و شواهد علمی بوده و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، یکی از اصول بنیادی حکمرانی خوب در جوامع است. از این رو، پژوهش به عنوان یکی ازفرایندهای تولید شواهد، اهمیتی روزافزون یافته است. از سوی دیگر، رعایت اصول و احترام به ارزش های اخلاقی در همه امور از جمله انجام پژوهش های مختلف، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. توجه به جنبه های اخلاقی پژوهش های علوم زیست پزشکی، از آنجایی که به سلامت انسان ها مربوط می شود، از اهمیت
ویژه ای برخوردار است. سایر مطالعات از جمله پژوهش های مرتبط با حیوانات، مطالعات آزمایشگاهی وحتی پژوهش های مروری نیز باید در چارچوب اصول و ارزش های اخلاقی انجام شوند. تأکید بر جنبه های اخلاقی همچنین ارتباط مستقیمی با کیفیت پژوهش ها و کاربرد نتایج آن ها برای ارتقای سلامت جامعه دارد،به نحوی که رعایت اصول اخلاقی و جنبه های فنی پژوهش در کنار یکدیگر معنا یافته و تضمین کننده صحت و انسجام پژوهش  است.

هر طرح پژوهشی و پایان‌نامه باید مصوبه اخلاق در پژوهش داشته باشد. صدور مصوبه توسط کارشناس کمیته اخلاق انستیتوپاستور  انجام می‌شود.

هر طرح  که دارای سوژه های انسانی و یا حیوانی می باشند بایستی از حیث ملاحظات و مقررات شرعی، حقوقی و اخلاقی از قبیل رضایت آزمودنی، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق، رعایت رازداری و رعایت حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطلاعات، حفظ ارزش های اسلامی در انتخاب موضوع روند انجام تحقیق در کمیته اخلاق پزشکی مورد بررسی قرار گیرند .

توجه:

قبل از شروع هرگونه طرح پژوهشی و پایان نامه دانشجویی اخذ شناسه اخلاق الزامی می باشد.

کارشناس مربوطه:خانم خادمی

داخلی:2561

ورود به سامانه ملی اخلاق در مطالعات زیست پزشکی

دانلود مجموعه قوانین،دستورالعمل ها و راهنماهای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی