درباره علم سنجی

 

علم‌سنجی گستره ای از دانش است که به اندازه گیری علم، بررسی و کشف نظام و ساختار یک حوزه علمی به روش کمی، دستاوردهای یک قلمرو فکری را معین کرده و حتی خطوط احتمالی برای پیشرفتهای بعدی را پیش بینی می کند.

 

در علم سنجی با استفاده از داده های کمی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش علمی را توصیف و تأثیرات آن در جوامع مختلف بشری بررسی می نماید.

 

اداره علم‌سنجی انستیتو پاستور ایران در سال 1394در حوزه معاونت تحقیقات، فناوری و آموزش آغاز به کار نمود.