ارتباط با ما

مدیر حوزه پژوهشی:

سرکار خانم دکتر شهره خاتمی

تلفن تماس:64112561

فاکس:64112830

اطلاعات تماس همکاران:

خانم محمد پور:64112561-64112830

خانم سرداری:64112557

خانم موسایی:64112563

خانم صفاری:64112566

خانم سیاس:64112567

آقای اسدی:65112564

خانم خادمی:64112560