رئیس کمیته: دکتر دلارام درود

دبیر کمیته:  دکتر شهره خاتمی

 دکتر سیما رافتی

 دکتر اعظم بوالحسنی

دکتر محمدعلی شکرگزار

دکتر سیدداور سیادت

دکتر مونا سلیمی

دکترمرجان محمدی