سرکارخانم دکتر زهره افتخاری: رئیس کمیته
جناب آقای دکتر آریا سهرابی: دبیر کمیته
جناب آقای دکتر محمدصادق خسروی:پژوهشگر
سرکار خانم دکتر زهرا جهانشیری:پژوهشگر
سرکار خانم نگین وند یوسفی:نماینده جامعه
سرکار خانم شیوا خادمی: کارشناس کمیته