رئیس کمیته: خانم دکتر دلارام درود

دبیر کمیته: خانم دکتر شهره خاتمی

خانم دکتر مونا سلیمی

خانم دکتر نوشین حقیقی پور

آقای دکتر محمدرضا آقا صادقی

آقای دکتر سعیدرضا نداف دزفولی

آقای دکتر سید نظام الدین حسینی