اعضای شورای پژوهش 


رئیس انستیتوپاستور:آقای دکتر رحیم سروری

رئیس کمیته: دکتر دلارام درود

دبیر کمیته:  خانم دکتر شهره خاتمی

آقای دکتر محمدعلی شکرگزار

آقای دکتر کیهان آزادمنش

آقای دکتر مرتضی کریمی پور

خانم دکتر سهیلا اژدری

خانم دکتر آمیتیس رمضانی

آقای دکتر احسان مصطفوی

آقای دکتر نادر شاهرخی