تهران - خیابان پاستور -انستیتو پاستور ایران- حوزه پژوهشی- - کد پستی :1316943551 

شماره کارشناسان:

02164112564

02164112566

فاکس: 64112830 (21- 98+)

آدرس پست الکترونیکی :  Sci@pasteur.ac.ir