دستورالعمل بررسی طرح ها در کمیته اخلاق(دانلود)

مجموعه قوانین، دستورالعمل ها و راهنمای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی ایران (دانلود)

سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی https://ethics.research.ac.ir/