شیوه نامه تصویب،اجرا و نظارت بر طرح های تحقیقاتی (دانلود)

آیین نامه ارزشیابی اعضای هیات علمی(دانلود)

دستورالعمل بررسی طرح ها در کمیته اخلاق(دانلود)

آیین نامه جشنواره پژوهشی (دانلود)

آیین نامه شورای انتشارات (دانلود)

آیین نامه برگزاری دوره پسا دکترای پژوهشی(دانلود)